ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ

ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ

ᐃᓅᓯᐊ ᐃᑯᒪ, ᑳᓂᑦ ᑎ ᑐᐊᓂᔾ

ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑏᑦ ᑕᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑎᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᒻᒪᑲᓪᓚᓂᑕᐃᑦ ᐳᐃᒍᓇᓐᖏᑦᑐᑦ, ᓴᕿᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᑯᒪ, ᐃᓅᓯᐊ ᐃᒻᒪᑲᓪᓚᒃ. ᑎᑎᖃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᕈᒪᓕᕐᑎᑦᑎᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖃᑎᒌᖕᓂᑦ ᐊᑐᖅᓯᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᒃᐸᐅᓛᖅᑐᖅ ᐳᕕᖕᓂᖅᑐᕐᒥ ᐱᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᑦ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᑦ, ᐳᕕᓃᖅᑑᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑐᕆᐊ. ᐅᓇ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ ᓴᕿᑕᐅᔪᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᓴᕿᑎᓪᓗᒍ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᖅ.

ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖕᖏᐅᓯᑦ

ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖕᖏᐅᓯᑦ ᐳᕕᖕᓂᖅᑐᕐᒥ ᓂᐱᓕᐊᖏᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑏᑦ ᑕᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕆᓴᐅᔭᕐᓄᑦ ᐃᓕᔪᓐᓇᖅᑕᑎᑦ.