ᑐᖁᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᑕᐃᑦ

ᑐᖁᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᑕᐃᑦ

 

ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ: ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᑦ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᑕᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐊᖏᑦ

 

ᐅᑯᐊ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐊᖏᑦ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑯᐃᓐᔅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᖓᓂ (ᐋᓐᑎᐅᕆᐅ, ᑲᓇᑕ) ᐃᓗᓕᖃᖅᐳᑦ 332 ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᓂᒃ ᐱᖁᑎᖏᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᓯᒪᔪᑦ 30 ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ, ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓂᒃ, ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐊᕕᓂᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐃᓚᒋᓪᓗᒍ ᑕᒪᑐᒧᖓ Archive Counter Archive  ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓇᓱᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᕙᓄᓚᐳ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᕐᕕᖓ, ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᒪᔭᖏᑦ, ᐅᑯᐊᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᐃᓚᒋᔭᖏᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐃᑦᑕᕐᓂᑕᐃᑦ, ᐅᑯᐊ ᖃᕆᓴᐅᔭᕐᒧᑦ ᐃᓕᐅᖃᖅᑕᐅᔪᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᓕᖅᑕᐅᔪᑦ, ᐊᓯᐅᔾᔭᐃᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ.

Susan Lord with Elders at Queen’s University

ᐅᓇ ᑕᐃᒎᓯᖅ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᖅᑕᐅᔪᖅ “ᐱᖁᑎᑦ ᐊᓐᓂᕐᓇᖅᑐᑦ.” ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᑭᖃᕐᒥᔪᖅ “ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓱᓕ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ” ᑕᐃᒫᑦ ᐸᕿᑦᑎᐊᖅᖢᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᖅᖢᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒋᑦᑎᐊᖅᖢᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ, ᑭᖑᓂᕕᓂᕐᒥᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ. ᐅᓇ ᑐᑭᖓ ᓴᕿᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᑎᒪᓪᓗᑕ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑎᑦ, ᐅᑯᐊ ᕙᓄᓚᐳ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᕐᕕᖓ, ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐃᓐᔅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᖓᑕ ᐃᑦᑕᕐᓂᑕᖃᕐᕕᖓ, ᐅᑯᐊᓗ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ ᐋᕿᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᒻᒪᕆᐋᓗᐃᑦ ᑐᓵᔨ ᔨᐴᓚ ᐅᖓᓚᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᑲᓂ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᐸᐅᕗᖅ ᓲᕐᓗ ᐱᔭᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᓱᓕ ᓈᓚᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑦᑎᕕᐅᓪᓗᑎᒃ.

Arnait at Queen’s University

ᓴᓇᓪᓗᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᓐᖓᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑐᖁᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᑕᓄᑦ, ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐃᓐᔅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᖓ ᓴᕿᑦᑎᓯᒪᔪᑦ ᐊᔾᔨᐅᓐᖏᑦᑐᒥᒃ ᐃᓚᒌᑦᑎᐊᕈᓯᖃᖅᖢᑎᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᔪᖅᑕᐅᖅ ᐋᕿᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᑕᖃᓕᕐᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᓂᖅ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᓄᓇᕗᑦ, ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐱᓕᕆᕙᓪᓕᐊᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ-ᐃᓂᖃᖅᖢᑕ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᓕᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᖅᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᒃᑐᐃᓯᒪᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᑎᒃ. ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥᒃ, ᐅᑯᐊ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕆᔭᕗᑦ, ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᑎᑦᑎᕕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᓇᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᒥᖕᓂᒃ ᐃᓚᓯᓪᓗᑎᒃ, ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᑕᐃᑦ, ᐊᔪᕐᓇᖏᑦᑐᖅ ᓴᓇᔭᐅᔪᑦ ᐅᑎᑦᑎᐋᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑲᐃᕙᓪᓚᒃᖢᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᑎᑕᐅᕗᑦ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐃᖃᐅᒪᔭᕐᒥᖕᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᐸᒡᖢᑎᒃ.